Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีครั้งที่ 7

เป็น PDF ไฟล์เช่นเคยครับ ใช้โปรแกรม Acrobat Reader หรือ Foxit Reader อ่านครับ คลิ๊กแล้วจะเข้าสู่หน้าใหม่และรอสักครู่ประมาณ 30 วินาที – 1 นาที ไฟล์จะขึ้นมาครับ

สมัครสอบงานภาคอุดสาหกรรม คลิ๊กที่นี่ครับ

สมัครสอบงานภาคเกษตรและเลี้ยงสัตว์ คลิ๊กที่นี่ครับ

สมัครสอบงานภาคก่อสร้าง  คลิ๊กที่นี่ครับ

สำหรับผู้ที่สอบผ่าน กรุณาอ่านตรงนี้ด้วยครับ

ผู้สอบผ่านและประสงค์จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีระบบการจ้างแรงงานต่างชาติต้องยื่นใบสมัครเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ณ สถานที่ ดังนี้

  • สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานจัดหางานกำแพงเพชร
  • สำนักงานจัดหางานนครราชสีมา
  • สำนักงานจัดหางานอุดรธานี
  • สำนักงานจัดหางานสกลนคร สะดวกที่ไหน ไปสมัครที่นั้นครับ

ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ

โดยต้องยื่นหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครดังนี้

  (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

  (2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

  (3) สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งมีอายุสามารถใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้เป็นหลักฐาน กรณีขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่มีชื่อ – สกุลภาษาอังกฤษ และหมายเลขหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ชุด 

  (4) ใบรับรองการตรวจสุขภาพว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 เดือน จำนวน 1 ชุด

  (5) ประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-KLT) ซึ่งขอรับได้ในวันรับสมัคร ณ ศูนย์รับสมัคร ซึ่ง ณ ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดที่แน่ชัด จะแจ้งให้ทราบในเร็ววันนี้ครับ

  (6) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

  (7) สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

  (8) สำเนาใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

  (9) สำเนาวุฒิการศึกษา

  (10) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน  2 ใบ ซึ่งเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกับรูปที่ใช้ในการสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี

ผู้สมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ต้องระบุประเภทงานที่สมัคร ซึ่งต้องตรงกับที่เลือกในการสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี

กรมการจัดหางานจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีเพื่อจัดส่งข้อมูลให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงานตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) ตามบัญชีรายชื่อที่ HRD แจ้งให้ทราบแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ผลการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีมีกำหนดเวลา ๒ ปี หลังจากวันทดสอบดังกล่าว ตามใบประกาศนียบัตรการผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีที่ HRD Korea ออกให้

Advertisements